Risale-i Suluk-i Hakikat – Muhammed Nuru’l Arabî

Risale-i Suluk-i Hakikat – رسالة سلوك حقيقة

Elhamdülillahi Rabbilalemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve âlihi vesahbihi ecmain.

Ve bade malum ola ki, tevhid üçtür. Tevhid demek; Hakk’ın vahitliğini kalp ile zevk etmektir.

Evvelki Tevhidi Ef’al. Tevhidi ef’al demek; cemi halk efalullah olduğunu bilip ve her fiilin ru-yeti indinde ol fiilin aynasından Hazreti Maşuk’u müşahede etmektir.

İkinci Tevhidi Sıfat. Tevhidi sıfat demek; halkta zahir olan sıfat aynasından Hazreti Maşuku müşahede etmektir.

Üçüncü Tevhidi Zat. Tevhidi zat demek; cemi halkın bilâ hulûl vela ittihad zatı Hakk ile vücutları bir olduğunu zevken ve keşfen bilip, halk aynasından Zati Maşuk’u müşahede etmektir.

Mertebei Sıddıkiye üç kısımdır. Bu üç kısım tevhidden ibarettir. Ama kurb mertebesi ittihattan ibarettir. İttihadın dört makamı vardır:

Evvelkisi Makamı Cem’dir. Makamı cem demek; Hakk’ı zahir ile halkı batın ile müşahede etmektir. Nitekim Hadisi Nebevîde varid olduğu gibi;

ان الله يقول على بليسان عبده سمع الله لمن حمده

( İnnallahe yekulu ala bilisani abdihi semiallahulimen hamide) Bu makamda halk ayna oldu. Aynalarından Hakk zahir oldu.

İkinci makam Hazretül Cem’dir. Hazretül cem demek; halkı zahir ile Hakk’ı batın ile müşahede etmektir. Nitekim hadisi kutside varid olduğu gibi;

كنت سماء الذى يسمع به و بصره الذى يبصر به و ليسانه الذى ينتق به و يده التى يبتش بها رجاله التى يمش بها بغير ذالك

( Küntü semaullezi yesmeu bihi ve besaraullezi yubsirubihi ve lisanehullezi yentikubihi ve yedehulleti yebtişübiha ve ricalehülleti yemşibiha bi gayri zalik ) Aza ve kuvayı cümlesi bu makamda Hakk’a ayine oldu. Ayinesinden halk zahir oldu.

Üçüncü makam Cemmül Cem’dir. Makamı cemmül cem demek; batın zahir cümlesini Hakk’ı müşahede etmektir. Nitekim ayeti kerimede varid olduğu gibi; ( Hüvel evvelü vel ahirü vezzahirü velbatın ) Bu makamda batın olan mutlaktır. Zahir olan mukayyettir. Evvel mutlaktır, ahir mukayyettir. Cümlesi Hakk’dır.

Dördüncü makam Ahadiyetül Cem’dir. Ahadiyetül cem demek; Makam-ı Muhammed’dir. Hz. Muhammed (S.A.V.) kademi üzere olan ana vasıl olur.

Cemmül cem kaba kavseyn, ahadiyetül cem ev ednadır. Makamı ahadiyetül cem demek; mukayyettir, kaydı ref olmaktır. Kâlellahütaala ( Külli şeyin halikün illâ veche ) buyrulduğu gibi.

Velhamdülillahi Rabbil Âlemin.