Esrâr-ı Ceberut’il A’la – Seyyid Ahmed Hüsameddin

Seyyid Ahmed Hüsameddin Hazretleri’nin mevcut eserlerinden mühim bir kısmını sadeleştirerek neşretmek imkânını bulabilmiştim. Ancak, Kur’ân’ın Amme cüzünü ihtiva eden MEZÂHÎR-ÜL-VÜCÛD A’LÂ MENÂBÎR-ÎŞŞÜHÜD adlı eserinde sözü geçen tabir ve ıstılahları açıklayan ve halen mevcudu tükenmiş bulunan ESRÂR-I CEBERÜT-İL A’LÂ adındaki eser üzerinde çalışma cesaretini bulamamıştım. Eserin önemini takdir eden dostlarımın ısrarlı talepleri karşısında haddimin ve iktidarımın çok üstünde bir iş olduğunu müdrik olarak işe başladım. Vaki kusur ve hatalarımdan dolayı okurlarımın müsamahasına sığınırım.

Eserin müellifi Seyyid Ahmed Hüsameddin Hazretleri’nin önsözünü sadeleştirerek dercetmeyi uygun buldum. Zira, bu konuda söylenmesi gerekenleri daha veciz şekilde ifade etmek mümkün değildir.

Okuyucularıma kolaylık sağlaması bakımından bâzı açıklamalarda bulunmayı da zarurî gördüm.

Kur’ân 28 harften meydana gelmiştir. Bu harfler, eserde riyazi değerlerine göre üç basamak halinde gösterilmiştir.

1 — İnsan ve insanla ilgili mânâları taşıyan ve 1’den 9 sayıya kadar, birler basamağım teşkil eden ilk bölüm HURÜF-U NÂSÜTİYE adını almıştır.

2 — Ruh ve melekler âlemi ile ilgili mânâları taşıyanve 10’dan 90 sayıya kadar, onlar basamağını teşkil eden ikinci bölüm HURÜF-U MELEKÛTİYE adım almıştır.

3 — Ulûhiyet âlemi ile ilgili mânâları taşıyan ve 100 den 900’e kadar yüzler basamağım teşkil eden bölüm ise HURÜF-U LÂHÜTİYE veya HURÜF-U TESHIKIY adını almıştır.

Binler basamağında bulunan 28 inci GAYIN harfi ise MÜNTEHÂ-YI MENÂZİL olup bölümün sonunda gösterilmiştir.

Bu açıklamaya göre hazırlanan cetvel, eserde zikredilen URÜC (yükseliş) veya NÜZÜL (iniş) tabirlerinin kolaylıkla takibi için kitaba ayrıca ilâve edilmiştir.

Eser başlıca üç bölümden ibarettir :

1— Vecizet-ül hurûf alâ menâtık-us-süver

2— Mevârid-ü husûl alâ mezâhir-ül hazerât

3— Netîcet-ül-kader alâ menâzil-üs süver

Bu üç ana bölüm kendi içinde ayrıca fasıllara ayrılmıştır. Tevil ilminin anahtarı mesabesinde olan bu kıymetli eseri okuyucularımın istifadesine sunmakla bahtiyarım.

Seyyid Mûsâ Kâzım Öztürk (kaddesellâhü sırrahu’l âlî)

Esrâr-ı Ceberut’il A’la eserinin tamamını okumak için tıklayınız.