Risale-i Noktatu’l Beyan – Muhammed Nuru’l Arabî

Risale-i Suluk-i Hakikat – Muhammed Nuru’l Arabî

Şerh-i Ezan-ı Muhammedî – Muhammed Nuru’l Arabî

Risale-i Salihiyye – Muhammed Nuru’l Arabî